Vittala Yere Pandhari Raya

Vittala Yere Pandhari Raya (1)

Shanka Chakra Dhara Vaijayanthi Dara
Pithambaradara Govardhanodhara
Tulasimala Shobhita Gala
Garuda Gamana Hari Pankaja Nabha

(Panduraga Panduraga)

Vittala Yere Pandhari Raya(2)

Mastaka Linga Swaroopa Linga
Roopa Banga Sajjana Sangha
Yadukula Thilaka Manmatha Janaka
Pathitha Pavana Dena Dayalo

(Panduraga Panduraga)

Vittala Yere Pandhari Raya(3)

Tribhuvana Roopa Vishwa Swaroopa
Bhava Bhaya Thapa Harithi Papa
Rukmini Kantha Roopa Anantha
Janani Janaka Tuja Mavakalena

(Panduraga Panduraga)

Vittala Yere Pandhari Raya (4)

Chandrabhageteeram Ubha Vitevari
Kara Katavari Ranga Shilevari
Mahadwari Garuda Vahini
Vinavinatha Janardhana Swamy

Copyright © 2018 www.godivinity.org. All Rights Reserved