Suka Stuthi

shree shuka uvaacha

nama: parasmai puruShaaya bhooyase sadh udhbhavas Thaana niroDha leelayaa
gRuheetha shakthi thritha yaaya dhehinaam anthar bhavaa yaanu palakShya varthmane

bhooyo nama: sadh vRujinach Chidhe [a]sathaam asambha vaaya akhila saththva moorthaye
pumsaam puna: paarama hamsya aashrame vyavasThi thaanaam anum Rugya dhaashuShe

namo namasthe [a]sthu RuShabhaaya saathvathaam vidhoora kaaShTaaya muhu: kuyoginaam
nirastha saam yaathi shayena raaDhasaa svaDhaamani brahmaNi ramsyathe nama:

yath keerthanam yath smaraNam yadh eekShaNam yadh vandhanam yach ChravaNam yadh arhaNam
lokasya sadhyo viDhunothi kalmaSham thasmai subhadhrash ravase namo nama:

vichakShaNaa yach charaNopa saadhanaath saӥgam vyudhasya ubhayatho [a]nthar aathmana:
vindhanthi hi brahma gathim gatha klamaa: thasmai subhadhrash ravase namo nama:

thapasvino dhaana paraa yashasvino manasvino manthra vidha: sumaӥgaLaa:
kShemam na vindhanthi vinaayadh arpaNam thasmai subhadhrash ravase namo nama:

kiraatha hooNaanDhra puLindha pulkashaa aabheera gaӥgaa yavanaa: khasaa dhaya
ye [a]nyecha paapaa yadhu paashraya aashrayaa: shuDhyanthi thasmai prabha viShNave nama:

sa eSha aathmaathma vathaam aDh eeshvara: thrayee mayo Dharma mayas thapomaya:
gathavya leekai: aja shaӥka raadhibhi: vitharkya liӥgo bhagavaan praseedha thaam

shriya: pathi: yaj§a pathi: prajaa pathi: Dhiyaam pathir loka pathir Dharaa pathi:
pathir gathish chaanDhaka vRuShNi saathvathaam praseedhathaam me bhagavaan sathaam pathi:

yadh aӥghr yabhi Dhyaana samaaDhi Dhauthayaa Dhiyaanu pashyanthi hi thaththvam aathmana:
vadhanthi chaithath kavayo yaThaa rucham sa me mukundho bhagavaan praseedhathaam

pracho dhithaa yena puraa sarasvathee vithan vathaa jasya satheem smRuthim hRudhi
sva lakShaNaa praadhu rabhoothki laasyatha: sa me RuSheeNaam RuShabha: praseedha thaam

bhoothair mahadh bhirya imaa: puro vibhu: nirmaaya shethe yadh amooShu pooruSha:
bhuӥkthe guNaan Shodasha Shodash aathmaka: so [a]laӥkRu SheeShta bhagavaan vachaamsi me

namasthasmai bhagavathe vaasudhevaaya veDhase
papur j§aana mayam saumyaa yan mukhaamburu haasavam

ethadh evaathma bhoo raajan naaradhaaya vipRuch Chathe
vedha garbho [a]bhyaDhaath saakShaadh yadhaaha harir aathmana:

Copyright © 2018 www.godivinity.org. All Rights Reserved