rAdhE krSNa bolu tOtI mainA

rAdhE krSNa bolu, tOtI mainA
rAdhE krSN bOlu..
Ek hI tOtI dhuNData AyI
lakaT kiyA animOl tOtI mainA
dhAnA khAvE tOtI pAnI pAvE
pinjar main karat kallOl tOtI mainA
mIrA kE prabhu giridhar nAgar
hari kE caraN ciTta Dolu tOtI mainA

Copyright © 2018 www.godivinity.org. All Rights Reserved