Prabhodanam & Dolotsavam

[lvca_heading heading=”Prabodhanam”]

kausalyA suprajA rAma pUrvA sandhyA pravartatE
uththishTa nara shArdUla kartavyam deivamAhnikam
uththishTa uththishTa gOvinda uththishTa garuDa dvaja
uththishTa kamalAkAnta trailOkyam mangaLam kuru

kadhiravan guNadhisai sikaram vandhaNaindhAn
kana iruL ahanrathu kAlayam pozhuthAi
madhu virinthozhugina mAmalar yellAm
vAnavar arasarhaL vandhu vandheeNDi
yedhir dhisai niRaindhanar ivarodum pugundha
irumkaLiRReettamum idiyodu murasum
adhirdhalil alaikadal pOnRuLadhu engum
arangatthammA! paLLi yezhundharuLAyE

pItAmbara dhara brundAvana priya
bhakta vatsala suprasannobhava
brahmAdi pUjita bhrugumuni rakshaka
bhArgavi nAyaka suprasannobhava

jAnaki ramaNa jalaja vilochana
jagad rakshaka suprasannobhava
jita khara dUshaNa vara mrudu bhAshaNa
kodhanda pANe suprasannobhava

tuLasIvana priya draupadi rakshaka
dhruvarAja sevita suprasannobhava
dadhighruta chora tharuvana mAla
dInavatsala suprasannobhava

yashoda bAla yadukula tilaka
yamunAlola suprasannobhava
yaksha shApahara devAdi pUjita
parIkshith rakshaka suprasannobhava

bhAgavata priya bhava duhkhaharana
pannaga sayana suprasannobhava
bAlaka muraLidhara priya deva
prEmika varadha suprasannobhava

BhaktargaLai mayakkum prEmikavaradA
pozhudu pularndhadhai ariyAyO
dEvargaLum thozhum dEva shikAmaNE
paLLi ezhundhu aruLAyE

thaTToLi kATi Alinganam seidhu
pAlum tharuvEn pannaga shayanA
bhakthar uLLam kuLira kaLLa pArvaiyuDan
paLLi ezhundhu aruLAyE

muththamum thandhu mugathai thuDaithu
kEsam varuDi kEsavanE un
kELikkaigaLai kAna Asai koNDEn
paLLi ezhundhu aruLAyE

mAdhurisakhiyin mAdhuryaththil
mayyal aDaindhAyO prEmikavaradA
muraLIdharan thApaththai ariyAyO
paLLi ezhundhu aruLAyE

Guru Dhyanam

kalayE sundarAkAram sadaika priyadarshanam |
ajnAna nAshakam dEvam sadgurum muraLidharam ||
muraLImaNDitha karakamalam munijana mohanam
vytyasthapAdam vanamAlAdhAriNam |

premabhaktamaNDala nitya kIrtitam
sri premikavaradham AshrayEham ||

(The very thought of Bhagavathas is purifying. So the following song is
for meditating upon Bhagavathas early in the morning.)

Pratah Smarami Bhagavathan
Ragam: BoopALam
Talam: Adi

prAtah smarAmi bhAgavathAn
hariguNa kIrtana ramaNAn
haripadha sevana AnandhAnAn (prAtah)

gaNapathi skandha shambhu gauri
Adityendra prajApatyAdIn
arjuna kunthI lakshmaNa hanumantha
nanda yashodhA balabhadrAdIn (prAtah)

shanka chakra gadhA khadga
kodanda muraLi mayUra pinchAni
vamshIvata govardhana barshANA
mukundhena lAlithAn govargAn (prAtah)

kshIrAbdhi sri vaikuNTa seshagiri
gokula brindAvana madhurAdIn
dvAraka pUri sriranga badrI
bhAgIrathI yamunA samudrarAjAn (prAtah)

bhagavatpAda yatirAja pUrNaprajna
gaurAnga nimbArka srivallabhAdIn
harivamsa jnAneshvara rAmananda
muraLidhara priyAn anyAn sAdhUn (prAtah)

(Show Harathi)

Devaki Balaya Deenavatsalaya
Ragam: PunnAgavarALi
Talam: Tisra

devakibAlAya dInavatsalAya
deva devAdirAjashekarAya
divyaswarUpAya tejomayAya
shrimathEy prEmikavaradAyA,

jaya mangaLam nitya shubha mangaLam

lalithaguNAlaya lAvaNya rUpAya
lIlayA mAnusha vEshAya
lakshmiramaNaya rAdhikA lolAya
ShrimathEy prEmikavaradAyA,

jaya mangaLam nitya shubha mangaLam

bhAgavathapriyAya bhavadukkha haraNAya
pANDava vamsha pOshakAya
muraLIdhara bhaktha kAmitha poorthithAya
shrimathEy prEmikavaradAyA,

jaya mangaLam nitya shubha mangaLam

sAvitri rAjagOpAlabAlAya
sharadindu kOtisama shItalAya
sAkshAt parabrahma pUrNa swarUpAya
muralIdharAya guruvarAya,

jaya mangaLam nitya shubha mangaLam

bhaktarakshaNaparAya bhAgavatapOshAya
bhakta hrudayAmbOja bhAskarAya
paramakalyANaguNa paripUrNAya
muralIdharAya guruvarAya,

jaya mangaLam nitya shubha mangaLam

[lvca_heading heading=”Dolotsavam”]

(Put the Lord to bed and lull Him to sleep by singing these kirtans.)

Tava Charana Yugalam
Ragam: MadhyamAvati
Talam: Adi

tava charaNa yugaLam Eva gathir mE
prEmika varadha gOvindha

kAruNyasindhO kuru mE kaTAksham
gajEndra varadhA gOvindha (tava charaNa)

gOkula rakshaka kaustubhadhara
gOvardhanadhara gOvindha (tava charaNa)

shritajanavatsala shrIvatsalAnchana
shrInivAsa gOvindha (tava charaNa)

nahi mE bhakti: nahi mE shakti:
nahi mE gathi: sharaNAgathim vinA (tava charaNa)

maNimaya bhUshaNa mathurA nAyaka
muraLIdhara lAlita gOvindha (tava charaNa)

Ayahi Krishna Shayana Gruham
Ragam: MadhyamAvati
Talam: Adi

AyAhi krishNa shayana gruham
AyAhi mAdhava madhusUdhana

sugandha pushpAlankrutha manjE shEthum
soundharya ratnamaya nikunjam (AyAhi)

pratipadam anunaya vachanEna
bhuvanasundara bhavathu sukham thE (AyAhi)

pratikshNam loka rakshaNena
shAnthapriyatamAm vishrAnthi karthum (AyAhi)

muraLIdharapriya mukundha govindha
AyAhi atra mOhana gamanEna (AyAhi)

Bhuvanasundhara Yehi
Ragam: Anandabhairavi
Talam: Adi

bhuvanasundhara yEhi
puNyashlOka yEhi
ravichandralochana yEhi
rAdhikApriya yEhi
yamunAvilolA yEhi
yAdhavakula rathnA yEhi
mandhahAsanamukha yEhi
muraLIdhara yEhi (bhuvanasundara)

(Show mirror and offer Sandal paste)

Shrungaradeva Shrilola
Ragam: Karaharapriya
Talam: Adi

kubjArakshaka kAruNyabAla
chandanam lEpayAmi soulabhyadEva
shrungAradeva shrIlola
gajEndra rakshaka
gambhIra hrudaya
pushpam arpayAmi bhuvanasundara
draupadi rakshaka dInadayALa
muraLIdhara dAsEna kuthUhaladEva (shrungAradeva )

(Offer milk)

Ksheeram Sveekuru
Ragam: Hindolam
Talam: Adi

kshIram svIkuru kshIrAbdhi
shayana mandahAsanamukha madanavilAsa
maNi nUpuradhara mangaLa dhAyaka (kshIram)

rathnakachitha svarNamaya pAtrE
shakkaramishritham prEmNAdhaththam (kshIram)

(Fan the Lord)

Achanchala Bhaktim Dehi
Ragam: KamAs
Talam: Adi

Asanchala bhaktim dEhi tava charaNE
manjuLa komaLa mangaLa charaNE
kAmayE nAnyam bhuvanapathE
kAmithavarada bhAmApathE (achanchala bhaktim)

sanakAdi muninAmapi durlabha charaNE
suragaNAnAmapi gUDa charaNE
brahmarudradhi sEvitha charaNE
bhAgya muraLIdhara bhAvitha charaNE (achanchala bhaktim)

(Show Harathi)

Devaki Balaya Deenavatsalaya
Ragam: PunnAgavarALi
Talam: Tisra

devakibAlAya dInavatsalAya
deva devAdirAjashekarAya
divyaswarUpAya tejomayAya
shrimathEy prEmikavaradAyA,

jaya mangaLam nitya shubha mangaLam
lalithaguNAlaya lAvaNya rUpAya
lIlayA mAnusha vEshAya
lakshmiramaNaya rAdhikA lolAya

ShrimathEy prEmikavaradAyA,
jaya mangaLam nitya shubha mangaLam
bhAgavathapriyAya bhavadukkha haraNAya
pANDava vamsha pOshakAya

muraLIdhara bhaktha kAmitha poorthithAya
shrimathEy prEmikavaradAyA,
jaya mangaLam nitya shubha mangaLam
sAvitri rAjagOpAlabAlAya

sharadindu kOtisama shItalAya
sAkshAt parabrahma pUrNa swarUpAya
muralIdharAya guruvarAya,
jaya mangaLam nitya shubha mangaLam

bhaktarakshaNaparAya bhAgavatapOshAya
bhakta hrudayAmbOja bhAskarAya
paramakalyANaguNa paripUrNAya
muralIdharAya guruvarAya,
jaya mangaLam nitya shubha mangaLam

Maanikkam Katti (Azhwar Pasuram)
Ragam: nIlAmbari
Talam: Adi

mANikkam katti vairamidai katti
ANipponnAl seitha vaNNachiruthottil
peNi unakku biraman vidutanthAn
mANikkuraLane thAlelo! Vaiyam aLandhAne! thAlelo!

prEmika varadane urakkathilum
unnai piriya sagiyen – kaNmaNiye
yoga niddhiraiyil Azhndha muraLIdharan
uLLathil vandhiduvAi thAlelo!

Copyright © 2018 www.godivinity.org. All Rights Reserved