Kamala Vallabha Govinda

Kamala Vallabha Govinda
Mampahi kalyana Krishna govinda

Kamaneeyanana Govinda
Mam pahi kalyana Krishna govinda

Kancha vilochana Govinda
Mam pahi kalyana Krishna govinda

Kaliya Mardhana Govinda
Mam pahi kalyana Krishna govinda

Yashodha Pala Govinda
Mam pahi kalyana Krishna govinda

Yadhukula Thilaka Govinda
Mam pahi kalyana Krishna govinda

Nithya Mahotsava Govinda
Mam pahi kalyana Krishna govinda

Nithyanandha Govinda
Mam pahi kalyana Krishna govinda

Venuvilola Govinda
Mam pahi kalyana Krishna govinda

Vijaya Gopala Govinda
Mam pahi kalyana Krishna govinda

Baktha Vatsala Govinda
Mam pahi kalyana Krishna govinda

Bhagavatha Priya Govinda
Mam pahi kalyana Krishna govinda

Bharadha nandha Govinda
Mam pahi kalyana Krishna govinda

Badradhri vasa Govinda
Mam pahi kalyana Krishna govinda

Copyright © 2018 www.godivinity.org. All Rights Reserved