Guru dhyAyI guru dhyAyi

Guru dhyAyI guru dhyAyi
guru paratE sAdhana nAhI |
kEle sadguru pUjana
hEchi mAjE anushtAna |
guru sEvA-chA sankalpa
hEchi mAjE pUrNa tapa |
sAnthIsvara sAnkEvarma
guru tOchi parabrahma ||

Copyright © 2018 www.godivinity.org. All Rights Reserved