Dhyana Slokas

Hare rama hare rama rama rama hare hare
Hare krishna hare krishna krishna krishna hare hare – (3 Times)

Gopika Jeevana smaranam , Govinda Govinda
Sadgurunath Maharaj ki jai!

Shuklaambaradaram vishnum sashivarnam chaturbhujam,
prasanna vadanam dhyaayet, sarva vighnoba shantaye

Prahlada, Narada, Parashara, Pundalika, vyasa, ambareesha,
Shuka, Saunaka, Bhishma dalbyan,
Rukmangadarjuna, vasishta, Vibheeshanadhya,
Punyaniman parama bhagavataam smaraami

Kalaye sundaraakaram, sadaika priya darshanam
Ajnana nashakam devam, sadgurum muralidaram

Murali manditha kara kamalam,
muni jana mohanam, vyatyasta padam,
vana maala daarinam, prema bhakta mandala nitya keertitam,
sri premika varadam ashrayeham

janmādy asya yato ’nvayād, itarataś cārtheṣhu abhijñaḥ svarāṭ
tene brahma hṛdā ya ādi-kavaye, muhyanti yat sūrayaḥ

tejo-vāri-mṛdāṁ yathā vinimayo, yatra tri-sargo ’mṛṣā,
dhāmnā svena sadā nirasta-kuhakaṁ, satyaṁ paraṁ dhīmahi

dharmaḥ projjhita-kaitavo ’tra paramo, nirmatsarāṇāṁ satāṁ,
vedyaṁ vāstavam atra vastu śivadaṁ, tāpa-trayonmūlanam

śrīmad-bhāgavate mahā-muni-kṛte, kiṁ vā paraihi īśvaraḥ
sadyo hṛdy avarudhyate ’tra kṛtibhiḥ, śuśrūṣubhihi tat-kṣaṇāt

nigamakalpatarorgalitam phalam
sukamukaad amrta dravasamyutam
pibata bhagavatam rasam aalayam
muhuraho rasikaaha bhuvi bhaavukaah

yaṁ pravrajantam anupetam apeta-kṛtyaṁ
dvaipāyano viraha-kātara ājuhāva
putreti tan-mayatayā taravo ’bhineduhu
taṁ sarva-bhūta-hṛdayaṁ munim ānato ’smi

yaḥ svānubhāvam akhila-śruti-sāram ekam
adhyātma-dīpam atititīrṣatāṁ tamo ’ndham
saṁsāriṇāṁ karuṇayāha purāṇa-guhyaṁ
taṁ vyāsa-sūnum upayāmi guruṁ munīnām

nārāyaṇaṁ namaskṛtya
naraṁ caiva narottamam
devīṁ sarasvatīṁ vyāsaṁ
tato jayam udīrayet

krishnaya vasudevaya devaki nandanaya cha,
nandagopa kumaraya govindaya namo namaha

krishnaya vasudevaya, haraye paramatmane,
pranata klesha nashaya, govindaya namo namaha

nama sankirtanam yasya sarva papa vinashanam,
pranamo dukha shamanaha, tam namami harim param

buddhir balam yasho dairyam nirbhayatvam arogatha
ajaatyam vakpatuthvam cha hanumath smaranath baveth

Sri Haraye Namaha – (3 Times)

Gopika Jeevana Smaranam Govinda Govinda,

Sadgurunath Maharajki Jai

Copyright © 2018 www.godivinity.org. All Rights Reserved