Dasama Skandha - aDhyaaya 03

01 shree shuka uvaacha
aTha sarva guNopetha: kaala: parama shobhana:
yarhyevaa jana janmarkSham shaantharkSha graha thaarakam

02 dhisha: prasedhur gaganam nirmalodu gaNodhayam
mahee maӥgaLa bhooyiShTa puragraama vrajaakaraa

03 nadhya: prasanna salilaa hradhaa jala ruhashriya:
dhvijaali kula sannaadha sthavakaa vana raajaya:

04 vavau vaayu: sukha sparsha: puNya ganDha vaha: shuchi:
agna yash cha dhvijaa theenaam shaanthaas thathra saminDhatha

05 manaams yaasan prasannaani saaDhoonaam asura dhruhaam
jaayamaane [a]jane thasmin nedhu: dhundhubhayo: dhivi

06 jagu: kinnara ganDharvaa: thuShtuvu: sidhDha chaaraNaa:
vidhyaa Dharyash cha nanRuthu: apsarobhi: samam thadhaa

07 mumuchu: munayo dhevaa: sumanaamsi mudhaan vithaa:
mandham mandham jala Dharaa jagarjur anusaagaram

08 nisheeThe thama udhbhoothe jaayamaane janaardhane
dhevakyaam dheva roopiNyaam viShNu: sarva guhaashaya:
aaviraaseedh yaThaa praachyaam dhisheen dhuriva puShkala:

09 tham adhbhutham baalakam ambujekShaNam chathur bhujam shaӥkha gadhaaryu dhaayuDham
shreevathsa lakShmam galashobhi kausthubham peethaambaram saandhra payodha saubhagam

10 mahaarha vaidhoorya kireeta kuNdala thviShaa pariShvaktha sahasra kunthaLam
udhdhaama kaa§chyaӥ gadha kaӥkaNaadhibhir virocha maanam vasudheva aikShatha

11 sa vismayoth phulla vilochano harim sutham vilok yaanaka dhundhubhi sthadhaa
kRuShN aavathaaro thsava sambhramo[a]s pRushan mudhaa dhvijebhyo [a]yutham aaplutho gavaam

12 aThainam asthaudh avaDhaarya pooruSham param nathaaӥga: kRuthaDhee: kRuthaa§jali:
svarochiShaa bhaaratha soothi kaagRuham virocha yantham gathabhee: prabhaava vith

13 shree vasudheva uvaacha
vidhitho[a]si bhavaan saakShaath puruSha: prakRuthe: para:
keval aanubhav aanandha svaroopa: sarva budhDhi dhRuk

14 sa eva sva prakRuth yedham sRuShtvaagre thri guNaath makam
thadhanu thvam hyapra viShta: praviShta iva bhaavyase

15 yaTheme [a]vikRuthaa bhaavaa: thaThaathe vikRuthai: saha
naanaa veeryaa: pRuThag bhoothaa viraajam janayanthi hi

16 sanni pathya samuth paadhya dhRush yanthe[a]nu gathaa iva
praageva vidhya maanath vaath na theShaam iha sambhava:

17 evam bhavaan budh Dhyanume yalakShaNai: graahyair guNai: sannapi thadh guNaagraha:
anaavRu thathvaadh bahir antharam na the sarvasya sarvaathmana aathma vasthuna:

18 ya aathmano dhRushya guNeShu sannithi vyavasyathe sva vyathireka tho[a]buDha:
vinaanu vaadham na cha than maneeShitham samyagyatha: thyaktham upaadha dhath pumaan

19 thvath tho[a]sya janmas Thithi samyamaan vibho
vadhanthya neehaadh aguNaadh avikriyaath
thva yeeshvare brahmaNi no viruDh yathe
thvadh aashrayath vaadh upacharyathe guNai:

20 sa thvam thriloka sThithaye sva maayayaa
bibharShi shuklam khalu varNa maathmana:
sargaaya raktham rajasopa bRumhitham
kRuShNam cha varNam thamasaa janaath yaye

21 thvamasya lokasya vibho rirakShiShu: gruhe[a]va theerNo[a]si mama akhileshvara
raajanya samj§aasura koti yooThapai: nirvyoohya maanaa nihaniShyase chamoo:

22 ayam thva sabhyas thava janma nau gRuhe
shruthvaagra jaamsthe nyavaDheeth sureshvara
sa the[a]va thaaram puruShai: samarpitham
shruth vaaDhu naivaabhi sarath yudhaa yuDha:

23 shree shuka uvaacha
aThainam aathmajam veekShya mahaa puruSha lakShaNam
dhevakee tham upaaDhaavath kamsaadh bheethaa shuchismithaa

24 shree dhevak yuvaacha
roopam yath thath praahur avyaktha maadhyam
brahma jyothir nirguNam nirvikaaram
saththaa maathram nirvisheSham nireeham
sa thvam saakShaadh viShNu: aDhyaathma dheepa:

25 naShte loke dhviparaar Dhaavasaane mahaa bhoothe Shvaadhi bhootham gatheShu
vyakthe [a]vyaktham kaala vegena yaathe bhavaaneka: shiShyathe [a]sheSha samj§a:

26 yo[a]yam kaalas thasya the [a]vyaktha banDho
cheShtaa maahu: cheShtathe yena vishvam
nimeShaadhi: vathsaraan tho maheeyaams
stham thveshaanam kShema Dhaama prapadhye

27 marthyo mRuthyuv yaala bheetha: palaayan lokaan sarvaan nirbhayam naaDhya gachChath
thvath paadhaabjam praapya yadhRuch Chayaadhya svsTha: shethe mRuthyur asmaadha paithi

28 sa thvam ghoraadh ugrasena aathmajaan na: thraahi thrasthaan bhRuthya vithraa sahaasi
roopam chedham pauruSham Dhyaana DhiShNyam maa prathyakSham maamsa dhRushaam kRuSheeShTaa:

29 janma the mayyasau paapo maa vidhyaan maDhu soodhana
samudh vije bhavadh hetho: kamsaadhaham aDheeraDhee:

30 upa samhara vishvaathman adho roopam alaukikam
shaӥkha chakra gadhaa padhma shriyaa juShtam chathur bhujam

31 vishvam yadhe thath svathanau nishaanthe yaTh aavakaasham puruSha: paro bhavaan
bibharthi so[a]yam mama garbha go[a]bhoodh aho nRulokasya vidambanam hi thath

32 shree bhagavaan uvaacha
thvameva poorva sarge [a]bhoo: pRushni: svaayam bhuve sathi
thadhaayam suthapaa naama prajaapathir akalmaSha:

33 yuvaam vai brahmaNaa dhiShtau prajaa sarge yadhaa thatha:
sanniyam yendhri yagraamam thepaaThe paramam thapa:

34 varSha vaathaatha pahima gharma kaala guNaananu
saha maanau shvaasa roDha vinir Dhootha manomalau

35 sheerNa parNaani laahaarau upa shaanthena chethasaa
maththa: kaamaan abheep santhau madh aaraaDhanam eehathu:

36 evam vaam thapyathos theevram thapa: parama dhuShkaram
dhivya varSha sahasraaNi dhvaadha sheyur madh aathmano:

37 thadhaa vaam pari thuShto[a]ham amunaa vapuShaa naghe
thapasaa shradhDhayaa nithyam bhakthyaa cha hRudhi bhaavitha:

38 praadhu raasam varadha raad yuvayo: kaama dhith sayaa
vriyathaam vara ithyukthe maadhRusho vaam vRutha: sutha:

39 ajuShta graamya viShayau anapathyau cha dhampathee
na vavraaThe[a]pa vargam me mohithau mama maayayaa

40 gathe mayi yuvaam labDhvaa varam mathsa dhRusham sutham
graamyaan bhogaan abhu§jaaThaam yuvaam praaptha mano raThau

41 adhRuShtvaan yathamam loke sheela udhaarya guNai: samam
aham sutho vaam abhavam pRushni garbha ithi shrutha:

42 thayorvaam punar evaaham adhithyaam aasa kashya paath
upendhra ithi vikhyaatho vaamanath vaach cha vaamana:

43 thRutheeye [a]smin bhave[a]ham vai thenaiva vapu ShaaTha vaam
jaatho bhooyas thayoreva sathyam me vyaahRutham sathi

44 ethadhvaam dharshitham roopam praag janma smaraNaaya me
naanyaThaa madh bhavam j§aanam marthya liӥge na jaayathe

45 yuvaam maam puthra bhaavena brahma bhaavena chaasa kRuth
chintha yanthau kRutha snehau yaasyeThe madh gathim paraam

46 shree shuka uvaacha
ith yukthvaa seedh hari sthooShNeem bhagavaan aathma maayayaa
pithro: sampashyatho: sadhyo babhoova praakRutha: shishu:

47 thathash cha shauri: bhagavath prachodhitha:
sutham samaadhaaya sa soothi kaagRuhaath
yadhaa bahir ganthum iyeSha tharhyajaa
yaa yoga maayaa jani nandha jaayayaa

48 thayaa hRutha prathyaya sarva vRuththiShu dhvaa: sTheShu paureSh vapi shaayi theShvaTha
dhvaarasthu sarvaa: pihithaa dhurathyayaa bRuhath kapaataa yasa keela shRuӥkhalai:

49 thaa: kRuShNavaahe vasudheva aagathe svayam vya varyantha yaThaa thamo rave:
vavarSha parjanya upaamshu garjitha: sheSho[a]n vagaadh vaari nivaarayan phaNai:

50 maghoni varShath yasakRudh yamaanu jaa gambheera thoyau ghaja vormi phenilaa
bhayaana kaavartha shathaa kulaa nadhee maargam dhadhau sinDhu riva shriya: pathe:

51 nandha vrajam shaurir upethya thathra thaan
gopaan prasupthaan upalabhya nidhrayaa
sutham yashodhaa shayane niDhaaya thath
suthaam upaadhaaya punar gRuhaan agaath

52 dhevakyaa: shayane nyasya vasudhevo [a]Tha dhaarikaam
prathi muchya padhor loham aasthe poorva vadhaa vRutha:

53 yashodhaa nandha pathnee cha jaatham param abuDh yatha
na thal liӥgam parish raanthaa nidhrayaa apagatha smRuthi:

Copyright © 2018 www.godivinity.org. All Rights Reserved